Pinbacker ~ Anthony Mastromauro

Anthony Mastromauro, 51
☀ Úterý, 27. srpen 1968