Pinbacker ~ Kazumi Kawashiro

Kazumi Kawashiro, 60
☀ Středa, 4. listopad 1959